Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Kooyman & Van Haeren - Sniêwitshe

Orig. "Sneeuwwitje"

Te beluisteren op MySpace.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Sniêwitshe

Sneeuwwitje
't Was iêl vaer van ier en 't is iêl laenk geleje
't Was heel ver hiervandaan en 't is heel lang geleden
da' zeve kabouters meh Sniêwitshe vreeë
dat zeven kabouters met Sneeuwwitje vrijden
da was in den tijd da' de biêste nog sprake
dat was in de tijd dat de dieren nog spraken
diê zaligen tijd van eksen en drake
die zalige tijd van heksen en draken
Sniêwitshe da was een braef maske
Sneeuwwitje was een braaf meisje
ze naaide ze wasten en plaste
ze naaide ze waste en plaste
want zeve kabouters dad is ginne lach
want zeven kabouters da's niet om te lachen
dor zedde meh bezig de godgaensen dag
daar ben je mee bezig de godganse dag
ze was overal de groête vedet
ze was overal de grote vedette
in den dag in de keuken en 's aves in bed
overdag in de keuken en 's avonds in bed
 
Toeng kwam der een heks meh e stoêtkarreken aan
Toen kwam er een heks met een stootkarretje aan
die leurde meh appeltshes langst de baan
die leuder met appeltjes langs de baan
en Sniêwitshe kocht er e kiloke van
en Sneeuwwitje kocht er een kilootje van
ze docht "dor maak ik straks appelspijs van"
ze dacht "daar maak ik straks appelmoes van"
mor ad ons Sniêwitshe 't gewete
maar had ons Sneeuwwitje 't geweten
dan ad ze der noêt in gebete
dan had ze er nooit in gebeten
want al da fruit was vergiftigd en rot
want al dat fruit was vergiftigd en rot
en Sniêwitshe viel oep de grond lak nen blok
en Sneeuwwitje viel op de grond als een blok
de kabouterkes vonden eur 's aves in 't stroêt
de kaboutertjes vonden haar 's avonds in 't stro
't verdriet was groêt want Sniêwitshe was doêd
't verdriet was groot want Sneeuwwitje was dood
 
In 't midde van 't bos wier ne put gegrave
In 't midden van 't bos werd een put gegraven
de kabouterkes ginge Sniêwitshe begrave
de kaboutertjes gingen Sneeuwwitje begraven
de vogeltshes zoengen een dróevig refrijn
de vogeltjes zongen een droevig refrijn
en alleman blette van smart en chagrijn
en iedereen huilde van smart en nijd
mor swengst da' ze stoenge te bidde
maar terwijl ze stonden te bidden
verscheen er ne prins in un midde
verscheen er een prins in hun midden
diê woênde wa' varder in e groêt kastiêl
die woonde een beetje verder in een groot kasteel
da krobbedevol zat meh' geld en juwiêle
dat tsjokvol zat met geld en juwelen
en a gaf Sniêwitshe ne kus oep de mond
en hij gaf Sneeuwwitje een kus op de mond
en geloêf et of ni mor ze wier trug gezond
en geloof het of niet maar ze werd terug gezond
 
Et maske wier wakker en docht "dad is straf
Het meisje werd wakker en dacht "dat is straf
meh' diê rijkord zen ek van die klein manne vanaf"
met die rijkaard ben ik van die kleine mannen vanaf"
de prins zee "lief kind springd mor mee oep me peerd
de prins zei "lief kind spring maar mee op m'n paard
die sukkeltshes dor zen ae schoênad ni weerd"
die sukkeltjes daar zijn jouw schoonheid niet waard"
der zee nog nen dwaerg "excellence
er zei nog een dwerg "excellentie
gij ed gij verrekt veul pretense"
jij hebt verrekt veel pretentie"
mor ze ware der al meh unne schimmel vandeur
maar ze waren er al met hun schimmel vandoor
en de dwaergskes klóege "nau ston w'er slecht veur
en de dwergjes kloegen "nu staan we er slecht voor
diên dóes diên is meh Sniêwitshe gon loêpe
die kerel is met Sneeuwwitje gaan lopen
en wie goh' der nah klein kabouterkes koêpe"
en wie gaat er nu kleine kaboutertjes kopen"
 
Van toeng af ziede gin kabouters ni miêr
Van toen af zie je geen kabouters meer
et afscheid van Sniêwitshe dee un te ziêr
het afscheid van Sneeuwwitje deed hen te veel pijn
ze blijve nau thuis en Sniêwit kan verrekke
ze blijven nu thuis en Sneeuwwit kan verrekken
nau zitte ze 's aves e kortshe te trekke
nu zitten ze 's avonds een kaartje te trekken
en Sniêwitshe leêfd nau in rijkdoem
en Sneeuwwitje leeft nu in rijkdom
mor ze gefd der ochaerme gin knijt oem
maar ze geeft er ocharme geen zier om
ze zit daar alliên in da machtig paleis
ze zit daar alleen in dat machtige paleis
eure prins diên is altijd meh' vrinden oep reis
haar prins die is altijd met vrienden op reis
vör nog rijker te wörre meh oorlog te vure
om nog rijker te worden door oorlog te voeren
ze zit nau alle weke deur 't venster te ture
ze zit nu alle weken door het venster te turen
 
Sniêwitshe zee "'t leven is tristig en rot
Sneeuwwitje zei "'t leven is triestig in rot
ik vind mijne lakkere noêt in ze kot
'k vind mijn lekkere nooit thuis
'k od beter die dwaergskes ni' genegeerd
'k had beter die dwergjes niet genegeerd
want diê 't klein ni begeêrd diên is 't groête ni weêrd"
want wie 't kleine niet begeert is 't grote niet waard"
2 reacties
Doederik 1 september 2011, 11:58
(ik hem oep oew vraag g'antwoord in het forum, zie aldaar)
Jan Gypen 31 augustus 2011, 23:56
Waar komt het woord "swengst dat" vandaan? Ik vind niets in van Dale, Verschueren, Wolters, noch in van Dale Etymologisch woordenboek. Kan iemand me helpen? Ik, mijn vrienden, geburen en vermoedelijk een miljoen andere Brabanders gebruiken het woord elke dag. (Ik spreek het in Kontich uit als "swenst".) Het woord wordt ook gebruikt zonder "dat", bijv. "swenst zijn vacantie". Dan betekent het niet "terwijl" maar "tijdens".
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!