Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - De brug van Willebroek

Orig. "De brug van Willebroek"

Een "evergreen of Flemish folk music", zoals Wannes dit nummer zelf ooit noemde toen hij het eens samen met de rockgroep Zita Swoon opvoerde.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Fonetische transcriptie     
Nederlandse vertaling

De brug van Willebroek

De brug van Willebroek
Ik moest nor e fiźst ba de keuning
[ik moest nor ė fiźst ba dė keuning]
Ik moest naar een feest bij de koning
intiemen dinee ba öm thuis
[intiemėn dinnee ba-j-öm tuis]
intiem dinner bij hem thuis
dus vloog ek zoe fier as ne gieter
[dus vloog ėk zoe fier as nė gietėr]
dus vloog ik zo trots als een pauw
nor Laken in m'ne Rolls Royce
[nor Laakėn in mėnė ...]
naar Laken in mijn Rolls Royce
 
'k zat vol meh' verfijnde visióene
[k-sat-fol mé-fėrfijndė vizjóenė]
ik zat vol met verfijnde visioenen
prinsesse zoe wit as de maan
[pringséssė zoe wit az-dė maan]
prinsessen zo wit als de maan
mor ik vloekte den blink van m'n schóene
[mor ik-floektė dėn blink-fan mėn schóenė]
maar ik vloekte de schoensmeer van mijn schoenen
et fiźst is ni deur kunne gaan
[ėt fiźst is ni deur kunnė gaan]
het feest is niet door kunnen gaan
 
Refrein:
'k stoeng veur de brug van Willebroek
[kstoeng veur dė bruch-fan willėbroek]
Ik stond voor de brug van Willebroek
'k stoeng geblokkeerd on 't kanaal
[k stoeng gėblokkeert ont kanaal]
ik stond geblokkeerd aan het kanaal
'k stoeng veur de brug van Willebroek
[kstoeng veur dė bruch-fan willėbroek]
ik stond voor de brug van Willebroek
monster van ijzer en staal
[mongstėr van ijzėr én staal]
monster van ijzer en staal
 
'k zag onderde schepe passere
[ksag-ongdėrdė scheepė passeerė]
ik zag honderden schepen passeren
auf wiedersehen how do you do
[auf wiedėrzeen houwdóejóedóe]
auf wiedersehen how do you do
'k was ni oep diź rendez-vous
[kwas ni-j-oeb-diź ...]
ik was niet op die rendez-vous
want de brug van Willebroek was tóe
[want-tė bruch-fan willėbroek was tóe]
want de brug van Willebroek was toe
 
 
Zoe kreeg ek nen brief van Jane Fonda
[zoe kreeg ėk nėn brief-fan dzjeen fonda]
Zo kreeg ik een brief van Jane Fonda
een beld van een vrou nor m'n art
[ėn bčlt-fan ėn vrou nor mėn art]
een beeld van een vrouw naar mijn hart
of da'k nor eur villa wou kome
[ov-dak nor eur villa wou koomė]
of ik naar haar villa wou komen
m'n stem ad eur zinne verward
[mėn stém ad eur zinnė vėrwart]
mijn stem had haar zinnen verward
 
vervuld van de zwóelste gedachte
[vėrvult-fan dė zwóelstė gėdachtė]
vervuld van de zwoelste gedachten
verliet ek m'n uis en m'n straat
[vėrliet ėk mėn uiz-én mėn straat]
verliet ik mijn huis en mijn straat
mor Jane zit nog altijd te wachte
[mor dzjeen zit nog altijt tė wachtė]
maar Jane zit nog altijd te wachten
of ga ba een aender oem raad
[of-chaa ba-j-ėn aendėr oem raat]
of gaat bij een ander om raad
 
(refrein)
 
Ik moest nor de Vlomse regering
[ik moest nor dė vlomsė rėgeering]
Ik moest naar de Vlaamse regering
der was nog e plötske vakaent
[dėr was nog ė plötskė vakaent]
er was nog een plaatsje vacant
ba 't Vloms cultureel ministere
[bat-floms kultureel ministeerė]
bij het Vlaams cultureel ministerie
oep d'oźgste verdieping van 't laend
[oeb-doźchstė vėrdieping vant laent]
op de hoogste verdieping van het land
 
ik zag mah al zitte gloriėre
[ik-sach ma-j-al zittė glorjeerė]
ik zag mij al zitten gloriėren
meh oźpe zwart geld in m'n aend
[mé-j-oźpė zwart-chčlt in mėn aent]
met hopen zwart geld in mijn hand
mor ik schiź liever uit meh blagere
[mor ik schiź lievėr uit mé blageerė]
maar ik hou liever op met schertsen
'k zen alverwege gestraend
[ksén alėvėrweegė gėstraent]
ik ben halverwege gestrand
 
(refrein)
 
En moet ek vör iźwig vertrekke
[én moet ėk för iźwėch fėrtrékkė]
En moet ik voor eeuwig vertrekken
is 't meh' de schoźn liekes gedaan
[ist mé tė schoźn liekės-chėdaan]
is het met de mooie liedjes gedaan
dan laat ek m'n leve ni rekke
[dan laat ėk mėn leevė ni rékkė]
dan laat ik mijn leven niet rekken
ik maak mah geriźd oem te gaan
[ik maak ma gėriźt oem tė gaan]
ik maak mij gereed om te gaan
 
en zou ek te laat arrivere
[én zou-w-ėk tė laat arriveerė]
en zou ik te laat arriveren
in otel Onze Lieven Iźr
[in otčl ongzė lievėn iźr]
in hotel Onze Lieve Heer
dan weet ek me wel t'excusere
[dan weet ėk mė wčl tékskuzeerė]
dan weet ik me wel te excuseren
ik zeg on den eilige Pier
[ik-ség on dėn eilėgė pier]
ik zeg aan de heilige Petrus
 
(refrein)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biźn (been) en groźt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!