Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Caf zonder naam

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Caf zonder naam

'k Wil vertellen een istore
'k Wil vertellen een historie
van een kreg onelegaent
van een kroeg onelegant
in een stad stil en verloren
in een stad stil en verloren
in e regenachtig laend
in een regenachtig land
tusse lege magazijne
tussen lege magazijnen
meh ne reuk van verzuurde wijne
met een reuk van verzuurde wijnen
tusse mure van beton
tussen muren van beton
achter vensters zonder zon
achter vensters zonder zon
 
Z'ad altijd dezelfde gaste
Ze had altijd dezelfde gasten
die dor zaten al jarelaenk
die daar zaten al jarenlang
die er zopen en er braste
die er zopen en er brasten
same gingen unne gaenk
samen gingen hun gang
die oep laenk vergete gronde
die op lang vergeten gronden
nog een kreg adde gevonde
nog een kroeg hadden gevonden
klein en vaer van elegaent
klein en ver van elegant
in e regenachtig laend
in een regenachtig land
 
Ze versleten er un dage
Ze versleten er hun dagen
ze verdofden unnen tijd
ze verdoofden hun tijd
ginnen ine stelde vrage
geen n stelde vragen
ginnen ine voelde spijt
geen n voelde spijt
en ze ginge mediteren
en ze gingen mediteren
over staerven of crevere
over sterven of creperen
da cafke zonder naam
dat cafeetje zonder naam
was et eind van un bestaan
was het einde van hun bestaan
 
Mor ne ziman oud van jare
Maar een zeeman oud van jaren
kwam is binne meh' de wind
kwam eens binnen met de wind
oem wa med te gon vergare
om wat moed te gaan vergaren
ba een borrel en een pint
bij een borrel en een pint
en a las 'er de gedachte
en hij las er de gedachten
de verveling van lege nachte
de verveling van lege nachten
in et uitgestrven og
in het uitgestorven oog
van de mensen on den tog
van de mensen aan de toog
 
Schid toch uit meh oe te plage
Schei toch uit met jezelf te plagen
goh toch mee meh il de pleg
ga toch mee met heel de ploeg
onder zeil in van dees dage
onder zeil n van deze dagen
oep mij schip is plts genoeg
op mijn schip is plaats genoeg
en et is zoe vaer gekome
en het is zo ver gekomen
dat 'em z'allemol ee meegenome
dat hij ze allemaal heeft meegenomen
et cafke zonder naam
het cafeetje zonder naam
is verlate blijve staan
is verlaten blijven staan
 
'k Zen de weg al laenk vergete
'k Ben de weg al lang vergeten
nor da regenachtig laend
naar dat regenachtig land
nor die stad stil en verlate
naar die stad stil en verlaten
en die kreg onelegaent
en die kroeg onelegant
ik eb gezocht tusse magazijne
'k heb gezocht tussen magazijnen
meh ne reuk van verzuurde wijne
met een reuk van verzuurde wijnen
mor 't cafke zonder naam
maar 't cafeetje zonder naam
schijnd vrge te zen vergaan
schijnt voorgoed te zijn vergaan
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!